Over Stichting Gascaria

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. De Stichting Gascaria reikt tweejaarlijks een prijs uit van 1000 euro voor de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigingsprijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt financiele steun verleend aan relevante subsidie-aanvragen; zie hiervoor het Beleidsplan in de Jaarrekening 2016.

Doelstelling

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Gascaria gaat daarbij uit van een omschrijving van het verband tussen recht en literatuur/recht en humaniora in brede zin aan de hand van de volgende kernvragen:

  • wat is de rechtstheoretische problematiek van de taal van het recht in ruime zin (kentheoretisch, hermeneutisch, linguïstisch)?
  • wat zijn de overeenkomsten tussen het recht en andere disciplines die taal als instrument hebben?
  • wat is de betekenis van de beschrijvingen/wetenschappelijke analyses van het recht in de andere humaniora (daaronder begrepen wijsbegeerte, geschiedenis, taal-en letterkunde)?

De Stichting Gascaria beoogt tevens verder onderzoek naar het verband tussen het recht en de humaniora in Nederland te bevorderen door:

  • aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen op het vlak van Law and Literature;
  • de verdere ontwikkeling van het gebied ten behoeve van de rechtspraktijk.

Lees hier het beleidsplan 2017 - 2021

Gascaria masterscriptieprijs

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Het bestuur van de Stichting Gascaria maakt bekend dat de Stichting een prijs van € 1.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigingsprijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De uitreiking vindt eind april plaats.

Studenten die mee willen dingen naar deze prijs dienen vóór 1-3-2026 hun scriptie digitaal in te zenden, met een kort curriculum vitae en een aanbeveling van hun scriptiebegeleider, aan de secretaris van de Stichting, prof. H. S. Taekema, taekema@law.eur.nl

De scriptie dient afgerond te zijn met een eindcijfer in de periode 1-2-2024 en 1-2-2026.

Ter informatie: aan de omvang van de scriptie worden geen nadere eisen gesteld. Gelet op de doelstelling van de Stichting mag voor het onderwerp van de scriptie het begrip humaniora ruim worden opgevat, in die zin dat daaronder begrepen worden taal- en literatuurwetenschappen, wijsbegeerte, theologie, (kunst- en cultuur)geschiedenis, archeologie, muziek-, film- en theaterwetenschap, steeds in relatie tot het recht.

Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2014
Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2016
Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2018
Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2020
Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2022
Lees hier het juryrapport van de winnende scriptie van 2024

Bestuur

Het onbezoldigd bestuur van de Stichting Gascaria bestaat uit:

  • mevrouw prof. mr H.S. Taekema (secretaris)
  • de decaan van Erasmus School of Law q.q., thans prof. H. N. Schelhaas
  • mevrouw prof. mr A.M.P. Gaakeer (voorzitter)

Jaarrekening 2011 (PDF)
Jaarrekening 2012 (PDF)
Jaarrekening 2013 (PDF)
Jaarrekening 2014 (PDF)
Jaarrekening 2015 (PDF)
Jaarrekening 2016 (PDF)
Jaarrekening 2017 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)
Jaarrekening 2019 (PDF)
Jaarrekening 2020 (PDF)
Jaarrekening 2021 (PDF)
Jaarrekening 2022 (PDF)
Jaarrekening 2023 (PDF)

Anbi-status

De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder nummer 850544798/79687. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Giften aan een ANBI stichting zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar op het belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u op: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.

Contact

Stichting Gascaria contactpersoon:
Mevrouw prof. mr H.S. Taekema (secretaris), taekema@law.eur.nl

Gegevens Stichting Gascaria:

Bankrekeningnummer 560778716
Kamer van Koophandel 52669432
ANBI status 850544798/79687